Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XIII Sesja w dniu 30 października 2019, godz. 13:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5.
Oświata i wychowanie w mieście:
Informacja o działalności szkół i gimnazjów samorządowych,
Informacja o działalności przedszkoli samorządowych,
Dyskusja.
7.
Inwestycje miejskie:
Informacja Burmistrza Miasta,
Dyskusja.
8.
Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej:
9.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
10.
Wybory ławników:
10a)
Opinia Zespołu do spraw wyboru ławników – wystąpienie przedstawiciela Zespołu.
10b)
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. Druk Nr 167- projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej.
10c)
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie.
10d)
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Druk Nr 169 z autopoprawką– projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej.
Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Gdyni – w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
10e)
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gdyni. Druk Nr 168 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej.
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2019 rok. Druk Nr 187 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019 – 2036. Druk Nr 188 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie pomiędzy ul. Sobieskiego, terenami kolejowymi a rzeką Zagórską Strugą. Druk Nr 183 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ulic Kosynierów, Żwirki i Wigury, Reja. Druk Nr 184 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/657/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej. Druk Nr 185 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15a.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/417/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku. Druk Nr 189 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr LVII/388/2009 z dnia 27.08.2009r. dla strefy 01.US,ZP w rejonie ul. Polnej. Druk Nr 186 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017 – 2030. Druk Nr 177 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia. Druk Nr 166 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r." Druk Nr 178 z autopoprawką– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Władysława IV). Druk Nr 181 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Władysława IV). Druk Nr 182 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. Druk Nr 179 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
23.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/141/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015r., zmienionej uchwałą Nr XLVI/613/2018 Rady Miejskiej Rumi w dniu 26 kwietnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania na terenieadministracyjnym Gminy Miejskiej Rumi. Druk Nr 180 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Rumia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Druk Nr 171 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia. Druk Nr 174 z autopoprawkami– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk Nr 176 z autopoprawkami – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Druk Nr 173 z autopoprawkami – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
28.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk Nr 175 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
29.
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk Nr 170 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
30.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych PUK w Rumi spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 172 z autopoprawkami – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
31.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2018.
32.
Informacja Burmistrza Miasta o wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za rok 2018.
33.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
34.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
35.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
36.
Zapytania i interpelacje.
37.
Zakończenie obrad.