Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
X Sesja w dniu 29 sierpnia 2019, godz. 11:00
10

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście:
-
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rumi - wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Rumi,
-
Wystąpienie Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
-
Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji,
-
Dyskusja.
6.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi.
7.
Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi.
8.
Informacja nt. przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
8a.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Konrada Korzeniowskiego w Rumi w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Konrada Korzeniowskiego w Rumi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi. Druk Nr 143 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2019 rok. Druk Nr 155 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019-2036. Druk Nr 156 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego. Druk Nr 147 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania jednorazowych stypendiów Burmistrza Miasta Rumi za wybitne osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Druk Nr 154 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi zwanego ,,Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego od południa ulicą Dębogórską. Druk Nr 144 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru w rejonie ul. Fabrycznej. Druk Nr 145 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla strefy D14.MNU, dla obszaru w rejonie ul. Świętopełka i ul. Malinowej. Druk Nr 146 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28.04.2011r. w obszarze pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Cegielnianą. Druk Nr 148 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Konrada Korzeniowskiego w Rumi w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Konrada Korzeniowskiego w Rumi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi. Druk Nr 143 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 143
18.
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na terenie Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 140 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/642/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 141 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Zakopiańska). Druk Nr 149 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta
21.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Wiśniowej). Druk Nr 150 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
22.
Podjęci uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Leśna). Druk Nr 152 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta
23.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, w rejonie ul. Głogowej. Druk Nr 142 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia i wyrażenia zgody na jej sprzedaż w trybie bezprzetargowym (ul. Marynarska). Druk Nr 151 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Kazimierskiej. Druk Nr 153 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale XLVI/628/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 157 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych w Rumi. Druk Nr 158 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
27a.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumia. Druk Nr 159 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
27b.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dlaradnych Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 160 z autopoprawką - projekt uchwały przedkłada Grupa Radnych.
28.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
29.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
30.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
31.
Zapytania i interpelacje.
32.
Zakończenie obrad sesji.