Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXV Sesja w dniu 17 grudnia 2020, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.
Uchwalenie budżetu miasta Rumi na 2021 rok:
-
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. Druk Nr 331/1zm - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
-
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 330/1zm - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
-
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Rumi na 2021 rok,
-
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2021-2036,
-
Przedstawienie opinii Komisji Finansowo-Budżetowej,
-
Dyskusja,
-
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi,
-
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok.
5a.
Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na rok 2021. Druk Nr 379 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
6.
Podjęcie uchwały w zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Druk Nr 371 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/193/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2020 rok. Druk Nr 369 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/192/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 370 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Druk Nr 378 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Druk Nr 364 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Rumi. Druk Nr 365 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 366 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 367 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 368 z autopoprawką- projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla zapisów szczegółowych w strefach A.4.MN,U, 001KDZ, A.8.MN,U, A.15.MN, A.19.MN,U, B.4.US,ZP, B.5.US,ZP, B.6.ZL, B.7.U,US,ZD, 003.KDL, B.8.MN,U, B.9.MN,U, B.10.MN,U, B.11.MN, B.12.ZE,WS, B.19.U, C.19.MN, C.20.ZL oraz części strefy D.7.MN - Etap II. Druk Nr 349 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011 r. dla stref A8.MW,U1 i A9.MW.U1. Druk Nr 374 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka. Druk Nr 375 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Grunwaldzka) Druk Nr 376 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres do 10 stycznia 2040 r., części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 377 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu "Rumia - Bezpieczne Miasto" na rok 2021. Druk Nr 350 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2021. Druk Nr 351 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2021 rok. Druk Nr 352 – projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi na 2021 rok. Druk Nr 353 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi na 2021 rok. Druk Nr 354 – projekt uchwały przedkłada Komisja Samorządowa Rady Miejskiej Rumi.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury Rady Miejskiej Rumi na 2021 rok. Druk Nr 355 – projekt uchwały przedkłada Komisja Kultury Rady Miejskiej Rumi.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi na 2021 r. Druk Nr 356 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Komisja Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi.
28.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi na 2021 rok. Druk Nr 357 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi.
29.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi na 2021 rok. Druk Nr 358 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi.
30.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi na 2021 rok. Druk Nr 359 – projekt uchwały przedkłada Komisja Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi.
31.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi na 2021 rok. Druk Nr 360 – projekt uchwały przedkłada Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Rumi.
32.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi na 2021 rok. Druk Nr 361 – projekt uchwały przedkłada Komisja Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi.
33.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/276/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 362 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
34.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/4/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 363 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
35.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. Druk Nr 372 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
36.
Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXIII/319/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 października 2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 373 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
37.
Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi.
38.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
39.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
40.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
41.
Zapytania i interpelacje.
42.
Zakończenie obrad sesji.