Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Wysoka / Radni
XXI Sesja w dniu 29 kwietnia 2020, godz. 14:00, w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka
RMiG.0021.21.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
4.
Wystąpienia gości zaproszonych wg. wcześniejszych ustaleń.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w oddziałach przedszkolnych i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka - Projekt uchwały nr 1.14:53
6.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2020 r. - Projekt uchwały nr 2.15:13
7.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu finansowania przedsięwzięcia związanego z realizacją „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Wysoka na lata 2015-2032” - Projekt uchwały nr 3.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 4.
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 5.15:25
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok - Projekt uchwały nr 6.15:45
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020- 2030 - Projekt uchwały nr 7.15:49
12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru - Projekt uchwały nr 8.15:54
13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów - Projekt uchwały nr 9.15:56
14.
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - Projekt uchwały nr 10.16:11
15.
Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XIX/129/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.” - Projekt uchwały nr 11.16:42
16.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie opłaty prolongacyjnej. - Projekt uchwały nr 12.16:50
17.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 198/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Wysoka. - Projekt uchwały nr 13.16:55
18.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji Koalicji Polska Wolna od 5G do załatwienia wg właściwości - Projekt uchwały nr 14.17:00
19.
Informacja o złożonych wnioskach na zebraniach wiejskich w 2020 r.17:04
20.
Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców17:06
21.
Interpelacje i zapytania radnych.17:07
23.
Informacja Przewodniczącego Rady ze spotkania w sprawie „Obwodnicy północnej Powiatu Pilskiego.”
24.
Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie rozważenia propozycji uporządkowania stanu własnościowego gruntów (dróg) położonych na terenie miasta i gminy Wysoka.
25.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.17:15
Załączniki
sprawozdanie17
26.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.17:15
27.
Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.17:15
28.
Wolne wnioski.17:33
29.
Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta i Gminy.17:34
30.
Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.17:38
31.
Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.17:41
32.
Zakończenie obrad i zamknięcie XXI sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.17:41