Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Radni - Sesja
XXXIX Sesja w dniu 4 listopada 2021, godz. 10:00, w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej przy ul.Poznańskiej 16,w Murowanej Goślinie
SO.0002.12.2021

Dyskusja

2.
Przyjęcie protokołu nr XXXVII/2021 z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie odbytej w dniu 12 października 2021 r.10:07
3.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza,upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w imieniu pracodawcy.10:23
4.
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.10:31
5.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina.10:48
6.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.10:55
7.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/352/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady komunalne oraz określenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych.
8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIV/352/2021 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz określenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych.11:15
9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/370/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.11:33
10.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/394/2021 z dnia 26 października 2021 r., w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/356/2021 dnia 21 lipca 2021 r., w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.11:37
11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/356/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomosci,na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekrecyjno-wypoczynkowe.11:39
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pozorumienia w sprawie powierzenia Gminie Czerwonak zadania własnego Gminy Murowana Goślina w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych11:54
13.
Zamknięcie obrad Sesji.11:54