Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/394/2021 z dnia 26 października 2021 r., w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/356/2021 dnia 21 lipca 2021 r., w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z autopoprawkami dot. w podstawie prawnej o samorządzie gminnym dopisania ze zm oraz poz. 1648, oraz par. 3 otrzymuje brzmienie " uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Woj. Wielkopolskiego.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (9)

Dziel Elżbieta
Frąckowiak Bogusław
Kuźniewski Andrzej
Molski Robert
Nawrocka Grażyna
Radomska Justyna
Sommerfeld Leszek
Szczepaniak Danuta
Walczak Elżbieta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Binięda-Grzebyta Magdalena
Grzebyta Kamil
Popiak Przemysław
Robak Beata
Tecław Piotr
Zaranek Jacek
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl