Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXIII Sesja w dniu 13 października 2020, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/193/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2020 rok. Druk Nr 319 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/192/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 320 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. Druk Nr 316 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Oksywskiej i ul. Chylońskiej. Druk Nr 317 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Gdańskiej, ul. Łużyckiej i ul. Oliwskiej. Druk Nr 318 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Rumi Nr II/21/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny za usługę komunalną bezpośredniego i pośredniego odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej bądź otwartej kanalizacji deszczowej. Druk Nr 324 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.”. Druk Nr 321 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
9a.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 325 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
9b.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 326 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
10.
Informacja Burmistrza Miasta o wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za rok 2019.
Załączniki
11.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2019.
Załączniki
12.
Zakończenie obrad sesji.