Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
VII Sesja w dniu 30 maja 2019, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad sesji.
3.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
-
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018,
-
Dyskusja.
5.
Sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście:
-
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi za rok 2018,
-
Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Rumi
6.
Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/370/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej i nadania jej Statutu. Druk Nr 102 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2019 rok. Druk Nr 99 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019-2036. Druk Nr 101 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Rumi. Druk Nr 100 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2019 dotacji celowej dla Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.- Szpital Specjalistyczny im .Floriana Ceynowy w Wejherowie. Druk Nr 103 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Husarskiej. Druk Nr 96 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIV/232/2016 z dnia 19 maja 2016r., dla obszaru w rejonie ul. Torfowej. Druk Nr 95 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru w rejonie ul. Grunwaldzkiej, pomiędzy ul. Jęczmienną a granicą z miastem Reda. Druk Nr 98 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi w rejonie ul. Św. Józefa i ul. Łąkowej dla stref : C.7.RM,R,ZL, C.8.ZE,WS, C.9.R, ZL, C.10.ZL,WS, 006 KDL, 015 KDD. Druk Nr 97 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Rumia do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Druk Nr 104 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16a.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/61/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Rumia w Stowarzyszeniu Gmin " Małe Trójmiasto Kasubskie". Druk Nr 107 -projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Druk Nr 105 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Druk Nr 106 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
19.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
20.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
21.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
22.
Zapytania i interpelacje.
23.
Zakończenie obrad.