Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXXVII Sesja w dniu 15 lutego 2021, godz. 09:00, w Inkubatorze Technologicznym w Stalowej Woli przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9 (sala konferencyjna). Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm).
BR-II.0002.37.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.09:20
2.
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.09:36
3.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli sp. z o.o. - autopoprawka.
4.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Stalowej Woli o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w Stalowej Woli sp. z o.o.11:06
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejski Zakład Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości.11:16
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Stalowa Wola ze spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienie wszystkich udziałów posiadanych przez Gminę Stalowa Wola w tej spółce na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - autopoprawka.11:49
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Stalowa Wola ze spółki Miejski Zakład Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na wniesienie wszystkich udziałów posiadanych przez Gminę Stalowa Wola w tej spółce na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - autopoprawka.12:22
8.
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.12:53
11.
Informacja Agencji Rozwoju Przemysłu o instrumentach wsparcia dla Przedsiębiorców ze Stalowej Woli.13:13
12.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola (dotyczy nowych terenów inwestycyjnych poniżej IKEA) .13:35
13.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola.13:38
14.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Charzewice II w Stalowej Woli.13:41
15.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola.13:42
16.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rozwadów w Stalowej Woli.13:42
17.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola.13:43
18.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.13:44
19.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno – usługowych w Stalowej Woli.13:44
20.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Linia elektroenergetyczna 110 kV w Stalowej Woli.13:46
21.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.13:46
22.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.13:47
23.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 952/1).13:48
24.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 1028 i 1357).13:48
25.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 1352/199).13:49
26.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. dz. nr 2743/85).13:50
27.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. 1760/2, itd.).13:50
28.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. 76/7).13:51
29.
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dot. uchylenia uchwały Nr V/40/2019).13:51
30.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość, która stała się z mocy prawa własnością Powiatu Stalowowolskiego, a zajęta jest pod drogę powiatową nr 2502R - ulicę Dąbrowskiego w Stalowej Woli – II etap.13:52
31.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2021rok. - autopoprawka.13:54
32.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola. - autopoprawka.13:55
33.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023”14:08
34.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2021-2023”.14:16
35.
Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
a)
wniosek - zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta14:38
36.
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (dot. petycji złożonej przez Pana Mariusza Drozda).14:43
37.
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (dot. petycji złożonej przez Fundację Tradycyjne Podkarpacie).14:43
38.
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021rok.14:55
a)
wniosek - wprowadzenie kontroli Piłkarskiej Spółki Akcyjnej za 2020 rok.
1)
?wniosek - przeprowadzenie kontroli stanu finansowego Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej za 2020 rok
39.
Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli w Miejskim Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o.15:20
40.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/367/2020 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 2020roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli wykonywania zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień.15:21
41.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola za 2020r.15:22
42.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
43.
Sprawy różne.15:42
44.
Zamknięcie obrad Sesji.15:42