Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
10 Posiedzenie w dniu 21 maja 2020, godz. 16:00, w trybie zdalnym
BR-III.0012.5.10.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019rok.
3.
Sprawozdanie z realizacji Programu „Stalowowolska Duża Rodzina” za 2019rok.
4.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
5.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli za rok 2019.
6.
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla gminy Stalowa Wola.
7.
Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2018-2020 za rok 2019.
8.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za rok 2019..
9.
Sprawozdanie wraz z raportem z realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016-2019.
10.
Sprawozdanie z realizacji Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2017-2020 za rok 2019.
11.
Zamknięcie obrad Komisji.16:33