Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu w Oświęcimiu / Sesje Rady Powiatu
XIII Sesja w dniu 23 października 2019, godz. 14:00, w /sali audiowizualnej im. J. Klęczara/ PZ Nr 2 SOMSiT im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu.
OBR.0002.13.2019

Dyskusja

I
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II
Ustalenie porządku obrad.
III
Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2019 r.
IV
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres od 10 września 2019 r. do 8 października 2019 r.
V
Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.
VI
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2018/2019
VII
Interpelacje i zapytania radnych.
VIII
Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1.
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. wraz z autopoprawką – druk 121
2.
zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego wraz z autopoprawką – druk 122
4.
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach” - druk 119
5.
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmek na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrku" - druk 120
6.
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – druk 107
7.
stwierdzenia zakończenia działalności Powiatowego Gimnazjum w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach z siedzibą ul. Wyspiańskiego 2, Kęty – druk 109
8.
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu z siedzibą ul. Bema 8, Oświęcim – druk 110
9.
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu z siedzibą ul. Kościelna 6, Oświęcim – druk 111
10.
stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – druk 112
11.
stwierdzenia przekształcenia Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach – druk 113
12.
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych czteroletnich techników prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w pięcioletnie technika - druk 114
13.
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w czteroletnie licea ogólnokształcące - druk 115
14.
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w czteroletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych - druk 116
15.
zmiana uchwały Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu oraz Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu i utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego o nazwie Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - 117
16.
utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - druk 118
17.
ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia – druk 108
18.
rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy – druk 123
IX
Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018.
1.
Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń Radnych: pierwszego oświadczenia majatkowego (początek VI kadencji) oraz za 2018 rok Radnych Powiatu Oświęcimskiego.
2.
Informacja Starosty Oświęcimskiego o przeprowadzonej analizie oświadczeń majatkowych.
3.
Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie analizy oświadczeń majątkowych złożonych w terminie 30 dni od dnia ślubowania Starosty Oświęcimskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu wraz z informacją o publikacji ich części jawnych w BIP.
4.
Informacja Naczelnego Urzędu Skarbowego w Pszczynie ws. dokonanej analizy oświadczenia majątkowego Pani Sabiny Bigos-Jaworowskiej.
XI
Wnioski i oświadczenia radnych.
XII
Sprawy bieżące.
XIII
Zamknięcie sesji.