Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 12 maja 2016, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.105
BRM.KOKiS.0012.5.4.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Propozycja wprowadzenia do porządku dyskusja na temat lisu intencyjnego w sprawie obchdoów Powstania Wielkoplskiego.
3.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Swarzędz - projekt będzie wycofany z porządku obrad..
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu położonego w Paczkowie przy ul. Szkolnej 14 w trybie bezprzetargowym.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej Swarzędz- Biedrusko, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z kompleksów sportowych położonych na terenie gminy Swarzędz.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci i hejnału Gminy Swarzędz.
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki.
m)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
n)
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Swarzędz.
5.
Opinia Komisji w sprawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wizyta w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, w tym zapoznanie się z działalnością placówki, sytuacją lokalową, potrzebami.
8.
Spotkanie z Dyrektorem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Swarzędzu.
9.
Zakończenie.