Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XLVIII Sesja w dniu 22 marca 2023, godz. 13:00, w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Spółdzielcza 2

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 22.02.2023 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023-2032.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na 2023 rok.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Klubie „Senior +”.
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i gminy Łazy”.
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Gminy Łazy w miejscowości Rokitno Szlacheckie.
Załączniki
12Głosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Załączniki
13Głosowanie
14.
Informacje i sprawy różne.
15.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
16.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
17.
Zamknięcie sesji.15:25