Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski / Rada Miasta Tomaszów Lubelski
XXIII Sesja w dniu 26 listopada 2020, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.23.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2019/2020
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
10.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Tomaszów Lubelski za 2019 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
11.
Zmiana uchwały Nr XXVI/254/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 września 2012 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2020 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Uchwalenie rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Ustalenie opłaty targowej na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Uchwalenie regulaminów targowisk na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Wybór metody, ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie wysokości tej opłaty
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
22.
Uchwalenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego na temat Budżetu Miasta Tomaszów Lubelski na 2021 rok.
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
23.
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 29 października 2020 roku (data usunięcia braków formalnych 12 listopada 2020 roku) mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXII/252/2020 z dnia 9 października 2020 roku
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
24.
Zmiana uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski Nr XVIII/195/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
25.
Zmiana uchwały Nr XIV/151/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
26.
Zakończenie obrad XXIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski