Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
X Sesja w dniu 19 września 2019, godz. 09:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Przemkowie
ORG.0002.6.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Przemków.09:09
3.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2019 rok.09:14
4.
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Przemków instrumentem płatniczym09:15
5.
Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemków.09:17
6.
Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XLV/218/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Przemkowa w zakresie komunikacji podmiejskiej.09:20
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/159/17 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przemków.09:24
8.
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 3- letniego Liceum Ogólnokształcącego w 4- letnie Liceum Ogólnokształcące.09:25
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/199/18 Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemków.09:27
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXII/117/12 Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.09:29
11.
Sprawy różne.10:29