Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 19 stycznia 2016, godz. 14:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 207.
BRM.KSS.0012.4.1.2016

Dyskusja

0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Profilaktyka zdrowotna na terenie gminy Swarzędz, współpraca z Powiatem Poznańskim – przewidywania na rok 2016.15:03
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz".
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na terenie Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Jasiniu i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/289/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.
0
Zapoznanie się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
0
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Spraw Społecznych za rok 2015.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.