Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
27 Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 27 kwietnia 2021, godz. 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ( 23.03.2021 r.)
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok. Druk nr 1/XXXII/2021
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030. Druk nr 2/XXXII/2021
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. Druk nr 3/XXXII/2021
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Chojna. Druk nr 4/XXXII/2021
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta i gminy Chojna na lata 2021 – 2024”. Druk nr 5/XXXII/2021
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie Osiedlu 19/2 na rzecz najemcy. Druk nr 6/XXXII/2021
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na zmianę granic miasta Chojna. Druk nr 7/XXXII/2021
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chojna. Druk nr 8/XXXII/2021
12.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 w Gminie Chojna. Druk nr 9/XXXII/2021
13.
Wolne wnioski.
14.
Zamknięcie obrad.