Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Tarnowo Podgórne / Radni
XIX Sesja w dniu 19 grudnia 2019, godz. 16:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji16:03
2.
Stwierdzenie quorum radnych16:03
3.
Przyjęcie porządku obrad16:06
4.
Przyjęcie protokołu z sesji 26.11.201916:07
5.
Stanowisko Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego16:15
6.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 116:27
b)
zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt 216:27
d)
określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarnowo Podgórne i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg – projekt 416:31
e)
ustalenia wysokości jednorazowego, dodatkowego wynagrodzenia za inkaso pobierane przez niektórych inkasentów – projekt 516:34
f)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach, w rejonie ul. Kobylnickiej, Azaliowej i Lotosowej – projekt 617:12
g)
odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXVIII/610/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2017 r. oraz uchwałą Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r. zmienioną uchwałą Nr LXXI/936/2014 z dnia 23 września 2014 r. – projekt 717:15
h)
zezwolenia na sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej – projekt 8
i)
kupna działki o nr 476/21 w Jankowicach – projekt 917:19
j)
zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 1017:20
k)
zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 1117:21
l)
zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 1217:22
m)
zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 1317:22
n)
zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 1417:23
o)
odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości – projekt 1517:25
p)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami – projekt 1617:27
r)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1259/9 w Przeźmierowie – projekt 1717:28
s)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami działki nr 79/210 w Baranowie – projekt 1817:30
t)
zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 79/210 w Baranowie – projekt 1917:31
u)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1259/32 w Tarnowie Podgórnym – projekt 2017:32
w)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 932/13 w Tarnowie Podgórnym – projekt 2117:34
x)
wyposażenia w majątek trwały Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym – projekt 2217:39
y)
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 2317:43
7.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - projekt nr 2519:35
a)
Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną18:09
b)
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.18:19
d)
Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.18:20
e)
Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przez radnych przed rozpoczęciem sesji, a także nie uwzględnionych w projekcie budżetu18:20
f)
Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały18:20
g)
Dyskusja nad projektem budżetu19:24
h)
Głosowanie wniesionych autopoprawek przez Wójta19:24
i)
Głosowanie wniosków zgłoszonych przed sesją19:24
j)
Głosowanie uchwały budżetowej
8.
Podjęcie uchwał w sprawie:20:02
a)
zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020 – projekt 2619:37
b)
przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych) mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” na lata 2020-2022 – projekt 2719:42
c)
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. – projekt nr 2819:45
d)
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tarnowo Podgórne na 2020 rok – projekt nr 2919:45
e)
określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Tarnowo Podgórne na rok szkolny 2019/2020 – projekt 3019:50
f)
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego – projekt 3119:52
g)
zmiany Uchwały Nr XIV/181/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt 3219:55
h)
pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego – projekt 3319:56
i)
zaliczenia drogi ul. Dolina w Przeźmierowie do kategorii dróg gminnych – projekt 3419:56
j)
pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego projekt 3519:58
k)
zmiany Uchwały nr L/769/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2017r. w sprawie przejęcia od Miasta Poznani prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą ul. Letniskową – projekt 3620:01
l)
zmiany Uchwały nr LXII/983/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia od Miasta Poznania prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą ul. Nad Miedzą - projekt 3720:02
10.
Przedstawienie do zaakceptowania planu pracy Rady Gminy na 2020 rok20:07
11.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym20:07
12.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.20:07
13.
Interpelacje i zapytania radnych.20:07
14.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji20:07
15.
Wolne głosy, wnioski i informacje.20:23
16.
Zakończenie obrad.20:23