Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie: "Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (10)

Bachowski Alfred
Flak Antoni
Furman Krzysztof
Grzesica Marta
Ludwikowska Danuta
Majczak Wiesława
Snopek Justyna
Staniaszek Anna
Tabas Dariusz
Wójcik Edyta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Supernak Renata

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Głąb Zenon
Janus Agnieszka
Kośmida Justyna
Kubasik Stefan
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl