Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pn.”KAMELEON – zmieniam się” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za: 3
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Nieobecni: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl