Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Kórnik i Śrem dotyczącego powierzenia przez gminę Kórnik gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Kórnik do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl