Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 15/1, obręb Szczytniki, gmina Kórnik,

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl