Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującej grunty miejscowości Kromolice

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl