Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl