Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: podziału środków na melioracje na tereny zurbanizowane (240 tys. zł) i niezurbanizowane (300t ys. zł)

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl