Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
VII Sesja w dniu 12 marca 2019, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie
RG.0002.3.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.11:11
Załączniki
porządek
2.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic gminy Bełchatów.12:19
3.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2019 – 2022 oraz w sprawie zmian budżetu Gminy Kleszczów na 2019 rok.13:15
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.13:24
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów w zakresie korekty tekstu uchwały.13:49
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Dębina.13:56
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Bogumiłów.13:58
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 2019 rok”.14:01
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia warunków ich przyznawania dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów.14:16
12.
Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.14:19
13.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na VI sesji w dniu 12 lutego 2019 roku.14:28
14.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.15:23
15.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.15:25
16.
Wolne wnioski i informacje.16:27
17.
Zamknięcie obrad.16:28