Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś / Radni-Sesja
XVI Sesja w dniu 26 lutego 2020, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Dyskusja

1.
Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś;15:01
2.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad;15:02
3.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś;15:17
4.
Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.;15:18
5.
Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy;15:20
7.
Głosowanie nad uchwałami w sprawie:
1.
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2020 rok;15:37
2.
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;15:39
3.
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Reńska Wieś w 2020 roku15:41
4.
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Reńska Wieś na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego, w postaci wymiany dotychczasowych systemów grzewczych opartych na paliwie stałym na proekologiczne systemy grzewcze15:46
8.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.15:46
9.
Sprawy różne15:52
10.
Zapytania i interpelacje.15:52
11.
Zamknięcie obrad.15:52