Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś / Radni-Sesja
XIII Sesja w dniu 30 października 2019, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś
BRG.0002.13.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś;15:03
2.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad;15:04
3.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś;15:17
4.
Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.;15:18
5.
Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy;15:21
6.
Ocena stanu dróg na terenie gminy;16:11
7.
Głosowanie nad uchwałami w sprawie:
2.
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;16:29
3.
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia16:39
4.
ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś.16:41
5.
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś.16:51
6.
przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 202016:52
7.
zmiany uchwały XII/86/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych16:54
8.
zmiany uchwały nr XII/87/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych16:55
9.
dalszego wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś16:57
10.
zmieniająca uchwałę nr XVI/99/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 lutego 2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Reńska Wieś, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reńska Wieś oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków16:59
11.
Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi;17:00
12.
ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi;17:03
13.
powierzenia Wójtowi Gminy Reńska Wieś uprawnienia do ustalania opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi17:04
8.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.17:05
9.
Sprawy różne17:39
10.
Zapytania i interpelacje.17:39
11.
Zamknięcie obrad.17:39