Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wizna
XXXV Sesja Rady Gminy Wizna w dniu 15 marca 2022, godz. 10:00

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.
Sprawozdanie Wójta Gminy Wizna z działalności w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
4.
Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Wizna z działalności między sesjami
5.
Interpelacje i zapytania radnych.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2022- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2038.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bronowo
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Lisno
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w „Planie ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z planem zadań ochronnych OSOP i SOOP NATURA 2000 Przełomowa Dolina Narwi”
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do związku powiatowo-gminnego pod nazwą " Łomżyński Związek Powiatowo-Gminny"
12.
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wizna
13.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
14.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wizna na 2022 rok
15.
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Wizna
16.
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna
17.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i na Wójta Gminy Wizna
18.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wizna
19.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok
20.
Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Wizna za 2021 rok
21.
Informacja o terminie składania oświadczeń majątkowych
22.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23.
Wolne wnioski i zapytania.
24.
Zamknięcie obrad.