Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XV Sesja w dniu 27 września 2019, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XV sesji Rady Miasta Józefowa.15:02
2.
Przyjęcie porządku obrad.15:02
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji.15:04
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.15:25
6.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 299/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa, zmienionej uchwałą nr 331/VII/2017z dnia 27 października 2017 r. oraz uchwałą nr 364/VII/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.15:27
7.
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.15:29
8.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 211/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.15:31
9.
Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Józefowie.15:31
10.
Uchwała w sprawie przyjęcia nowego statutu jednostki budżetowej "Zakład obsługi - Piekne Miasto".15:32
11.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 75/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Rady Miasta Józefowa w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisja dla Miasta Józefowa”.15:33
12.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 480/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.15:35
13.
Uchwała w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.15:35
15.
Uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefowa.16:06
16.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego.16:07
17.
Stanowisko Rady Miasta w sprawie wniosku p. A. Cz. o przyjęcie przez Miasto Józefów władztwa nad Jeziorem Łacha.16:08
18.
Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie umów dotyczących stałej obsługi prawnej.16:09
19.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli kosztów wydatkowanych w 2018 roku na opracowania w zakresie planowania przestrzennego.16:09
20.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.16:13
21.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.16:55
22.
Wolne wnioski.17:22
23.
Zakończenie obrad XV sesji Rady Miasta Józefowa.17:23