Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - SesjaXX Sesja w dniu 23 grudnia 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala Nr 17
BR-II.0002.20.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.16:04
2.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stalowa Wola.16:16
3.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stalowa Wola oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.16:29
4.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.16:30
5.
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Prezydenta Miasta Stalowej Woli za bezzasadną.16:32
6.
Zamknięcie obrad Sesji.16:32