Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski / Rada Miasta Tomaszów LubelskiXXVI Sesja w dniu 18 grudnia 2020, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.25.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXVI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
5.
Interpelacje i zapytania radnych
6.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
7.
Sprawy różne
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 – 2029
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
c)
opinia: Komisji Rewizyjnej; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)
dyskusja
e)
podjęcie uchwały
9.
Uchwalenie budżetu miasta na 2021 rok
a)
przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
c)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)
przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji
e)
dyskusja
f)
podjęcie uchwały
10.
Wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2020 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
11.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Przekazanie środka trwałego w postaci dokumentacji technicznej i zespołu redukcyjno – pomiarowego wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Rozpatrzenie ponownej skargi mieszkańca miasta na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 4 listopada 2020 roku mieszkańca miasta na uchwałę nr XXII/251/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 9 października 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie sporu pomiędzy współwłaścicielami działki położonej w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 19 listopada 2020 roku mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXII/253/2020 z dnia 9 października 2020 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Zakończenie obrad XXVI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski