Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XXIII Sesja w dniu 29 maja 2020, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Miasta Józefowa.14:45
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:45
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XX i XXII sesji.14:45
4.
Stanowisko Rady Miasta w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy powstania samorządu terytorialnego w Józefowie.14:45
6.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.15:23
7.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2020.15:34
8.
Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.15:35
9.
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej15:36
11.
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Józefowie.15:56
12.
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Józefowa w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.16:01
13.
Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę nr 79/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania ze skweru imienia św. Jana Pawła II w Józefowie oraz uchwałę nr 434/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze skweru imienia św. Jana Pawła II w Józefowie.16:09
14.
Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga na uchwałę nr 71/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa.16:10
15.
Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Józefowa za rok 2019.16:11
16.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.16:16
17.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.17:13
18.
Wolne wnioski.17:13
19.
Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miasta Józefowa.17:13