Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
II Sesja w dniu 13 grudnia 2018, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
6.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6a.
Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi.
7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2018 rok. Druk Nr 13 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/547/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2018-2032. Druk Nr 14 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Druk Nr 28 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Uchwalenie budżetu miasta Rumi na 2019 rok:
-
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2019 rok. Druk Nr 10 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
-
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019-2032. Druk Nr 11 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
-
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Rumi na 2019 rok,
-
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej Rumi o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032,
Załączniki
Opinia RIO - WPF
-
Przedstawienie opinii Komisji Finansowo-Budżetowej,
-
Dyskusja,
-
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019-2032.
-
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2019 rok.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Druk Nr 15 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na rok 2019. Druk Nr 17 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Rumi. Druk Nr 16 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13a.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego. Druk Nr 41 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Druk Nr 30 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Gospodarczej.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny za usługę komunalną bezpośredniego i pośredniego odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej bądź otwartej kanalizacji deszczowej. Druk Nr 34 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Gospodarczej.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „Rumia – Bezpieczne Miasto” na rok 2019. Druk Nr 22 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16a.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rumi. (Józef Rzepka) Druk Nr 31 - projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w rejonie „Góry Markowca” etap I. Druk Nr 19 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. dla stref A5.U i A7.UO. Druk Nr 18 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Młyńskiej i Źródlanej. Druk Nr 36 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XIV/214/2011 z dnia 27 października 2011r. dla obszaru w rejonie ul. Warszawskiej, ul. Wileńskiej, ul. Gdańskiej i ul. Henryka Dąbrowskiego. Druk Nr 37 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia, na rzecz jej użytkownika wieczystego. (ul. Sobieskiego) Druk Nr 26 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Chełmińska i ul. Topolowa). Druk Nr 25 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej. Druk Nr 24 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Chełmińska i ul. Akacjowa). Druk Nr 23 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
25.
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym. Druk Nr 29 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego. Druk Nr 27 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Rumskiej Rady Seniorów. Druk Nr 21 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
28.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Druk Nr 20 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
28a.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”. Druk Nr 38 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
28b.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Druk Nr 39 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
28c.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów w żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. Druk Nr 40 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
29.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Rumi. Druk Nr 32 - projekt uchwały przedkłada Komisja Samorządowa.
30.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy fragmentu ulicy na terenie miasta Rumi. Druk Nr 33 - projekt uchwały przedkłada Komisja Samorządowa.
31.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumia na rok 2019. Druk Nr 35 - projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej.
32a.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Straży Miejskiej w Rumi. Druk Nr 42 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
32.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
33.
Zapytania i interpelacje.
34.
Zakończenie obrad.