Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXII Sesja w dniu 27 sierpnia 2020, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gdyni. Druk Nr 307- Projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej.
6.
Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rumi za 2019 rok:
Raport o stanie miasta.
Debata.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Rumi. Druk Nr 306 – projekt uchwały przedkłada Komisja Samorządowa.
7.
Absolutorium dla Burmistrza Miasta Rumi za 2019 rok:
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za rok 2019 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Rumi za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rumi absolutorium za 2019 rok, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rumi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Dyskusja.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Rumia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Rumi za 2019 rok. Druk Nr 298 – Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rumi za 2019 rok. Druk Nr 297 – Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna.
8.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w okresie od lipca 2019 roku do czerwca 2020 roku.
9.
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi za okres od lipca 2019 roku do sierpnia 2020 roku.
10.
Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi za okres od sierpnia 2019 roku do sierpnia 2020 roku.
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XV/193/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2020 rok. Druk Nr 308 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę XV/192/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019-2036. Druk Nr 309 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2020 roku dotacji celowej dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. - z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Druk Nr 305 z autopoprawką – Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. ( w rejonie ul. Dębogórskiej) Druk Nr 312 – Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
15.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/288/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 313 – Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic: Czereśniowej, Dereniowej, Lawendowej, Magnoliowej, Orkiszowej, Błoń Janowskich, Krzemowej, Kwarcowej, Józefa Rzepki, Apolinarego Formeli do kategorii dróg gminnych publicznych. Druk Nr 311 – Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w pasie pomiędzy ul. Starowiejską, a ul. Mickiewicza. Druk Nr 304 – Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla strefy D14.MN,U, dla obszaru w rejonie ul. Świętopełka i ul. Malinowej. Druk Nr 299 – Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Młyńskiej i Źródlanej. Druk Nr 300 – Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla zapisów szczegółowych w strefach A.4.MN,U, 001KDZ, A.8.MN,U, A.15.MN, A.19.MN,U, B.4.US,ZP, B.5.US,ZP, B.6.ZL, B.7.U,US,ZD, 003.KDL, B.8.MN,U, B.9.MN,U, B.10.MN,U, B.11.MN, B.12.ZE,WS, B.19.U, C.19.MN, C.20.ZL oraz części strefy D.7.MN - Etap II. Druk Nr 301 – Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXXIII/413/2017 z dnia 30.03.2017r. w rejonie ul. Kościelnej. Druk Nr 302 – Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VII/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r., dla jednostki 4.MW,U,UC, w rejonie ul. Jęczmiennej. Druk Nr 303 – Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Kosynierów i ul. Jeziornej. Druk Nr 314 – Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
23.a)
Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr V/83/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r., dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP II. Druk Nr 315 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Rumi. Druk Nr 310 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
25.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
26.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
27.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
28.
Zapytania i interpelacje.
29.
Zakończenie obrad sesji.