Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XVIII Sesja w dniu 29 listopada 2019, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miasta Józefowa.14:53
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:57
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XVI i XVII sesji.14:57
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.14:58
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.14:59
6.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 55/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego w 2019 roku deficytu budżetowego.15:03
7.
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.15:04
8.
Uchwała w sprawie opłaty targowej na rok 2020.15:05
9.
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.15:06
10.
Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2020.15:06
11.
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Józefowa obowiązującego w latach 2019-2022”.15:08
12.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 30/V/07 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Józefowa.15:11
13.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.15:11
14.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.15:14
15.
Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.15:16
16.
Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na 2020 rok.15:16
17.
Uchwała w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji”, realizowanego w ramach programu prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków (GOSPOSTRATEG)”.15:19
18.
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.15:46
19.
Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.15:48
20.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 299/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa zmienionej uchwałą Nr 331/VII/2017 z dnia 27 października 2017 r., uchwałą Nr 364/VII/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. i uchwałą Nr 105/VIII/2019 z dnia 27 września 2019 r.15:49
21.
Uchwałą w sprawie wyrażenia opinii, dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
22.
Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie – dz. ew. nr 36/4 w obr. 94.15:51
23.
Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy Dziekońska na Józefa Piusa Dziekońskiego.16:12
24.
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy „Leonarda da Vinci” w Józefowie.16:14
25.
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy „Jaśminowa” w Józefowie.16:16
26.
Protokół z kontroli analizy wydatków związanych z dotacją celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródeł ciepła w 2018 roku.16:29
27.
Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków przeznaczonych na promocję miasta w 2018 r.16:29
28.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.16:35
29.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.16:41
30.
Wolne wnioski.16:55
31.
Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miasta Józefowa.16:55