Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
XV Sesja w dniu 28 listopada 2019, godz. 11:00, w w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie
RG.0002.11.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.11:21
2.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczów.11:30
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Kleszczów.11:36
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.11:39
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.11:42
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały numer XIV/119/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego11:52
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.11:55
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kleszczów na 2019 rok.11:57
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Dębina.12:51
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów."14:21
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kleszczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019r.14:24
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.14:28
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla rolników zamieszkałych i prowadzących gospodarstwo rolne na terenie Gminy Kleszczów.14:44
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Kleszczów.15:02
16.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.15:05
17.
Informacja nt. wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich.15:05
18.
Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie w zakresie: Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od ronda przy ul. Łącznej w kierunku Łuszczanowic.15:07
19.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XIV sesji w dniu 29 października 2019 roku.15:12
20.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.15:14
21.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.15:15
22.
Wolne wnioski i informacje.15:27
23.
Zamknięcie obrad.15:27