Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Kętach / Radni-Sesja
XII sesja w dniu 13 września 2019, godz. 12:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty
KU.0002.3.8.2019.ZP

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.12:06
3.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.12:12
4.
Informacja o realizacji zadań przez gminne instytucje kultury.13:04
5.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty za I półrocze 2019 r. oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2019 r.13:38
6.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty za I półrocze 2019 r.13:38
7.
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Bulowice.14:00
8.
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod rozbudowę ul. Kleparz w Kętach na odcinku od ul. Wyspiańskiego do torów kolejowych.14:14
9.
Uchwała w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych na terenie miasta Kęty w 2020 roku.14:17
10.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działek nr 8062/3 i 8062/4 położonych w Kętach obręb: Tereny Przemysłowe.14:20
11.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 273 położonej w Łękach.14:22
12.
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Kęty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach.14:25
13.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.14:40
15.
Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska o uznaniu skargi za bezzasadną.15:21
16.
Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.15:27
17.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.15:27
18.
Informacja Komendanta Policji o podjętych działaniach dotyczących bezpieczeństwa publicznego w zakresie skarg i wniosków podjętych na sesji w dniu 28 czerwca 2019 r.15:57
19.
Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.16:30
20.
Omówienie protokołów sesji.16:31
21.
Zamknięcie sesji. 16:31