Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim / Radni - Sesja
XIII Sesja w dniu 27 czerwca 2019, godz. 10:00

Dyskusja

1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Wybór Sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.
Interpelacje i zapytania radnych.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.10:26
6.
Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2052.10:27
7.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Dwór Gdański.10:28
8.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie przeterminowanych płatności użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański.10:30
9.
Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Dwór Gdański.10:31
10.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór Gdański oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.10:33
11.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór Gdański od dnia 1 września 2019 roku.10:35
12.
Projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.10:36
13.
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.10:37
14.
Projekt uchwały zmieniającej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.10:39
15.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.10:41
16.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017-2023.10:43
17.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność MGOPS.10:44
18.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.10:48
19.
Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.