Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XXVIII Sesja w dniu 29 października 2020, godz. 16:00

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Miasta Józefowa.16:25
2.
Przyjęcie porządku obrad.16:31
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji.16:36
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.16:38
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.16:40
6.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 180/VIII/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2020 roku w wysokości 3 750 000 zł.16:41
7.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi otwockiemu w 2020 r.16:44
8.
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.17:50
9.
Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2021.17:51
10.
Uchwała w sprawie opłaty targowej na rok 2021.17:53
11.
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta Józefowa, w szczególności ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.17:55
12.
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Józefowie.17:56
13.
Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających dróg gminnych (w obr. 4, w obr. 46 i w obr. 68).17:57
14.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.18:00
15.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.18:06
16.
Wolne wnioski.18:21
17.
Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miasta Józefowa.18:21