Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Radni - Sesja
XL Sesja w dniu 14 grudnia 2021, godz. 10:00, w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie
SO.0002.13.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.10:03
2.
Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/2021 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 października 2021 r.10:13
3.
Przyjęcie protokołu nr XXXIX/2021 z XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2021 r.10:15
4.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022 - 2041.
5.
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
a)
przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2041.
b)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot.projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2041.
c)
przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2041.
d)
przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
e)
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
f)
przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej wraz z przedstawieniem poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
g)
przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
h)
przedstawienie autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
i)
dyskusja nad wniesionymi poprawkami komisji i autopoprawką Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok i ich przegłosowanie.
j)
przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2041.
k)
dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2041 wraz z autopoprawką.
l)
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2041 wraz z autopoprawką.
m)
dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z poprawkami i autopoprawkami.
n)
podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z autopoprawką.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Murowana Goślina na lata 2021 - 2036.
8.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu fiansowego tych wydatków.
9.
Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2022.
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 1 roku części pomieszczeń użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Murowanej Goślinie.
11.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Murowana Goślina na lata 2021 - 2024".
12.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022.
13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/204/2012 w sprawie określenia przepisów porządkowych oraz ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych przy korzystaniu z usług autobusowego transportu publicznego na regularnych liniach komunikacji wewnątrzgminnej organizowanej na zlecenie Gminy Murowana Goślina przez firmę wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Gminę Murowana Goślina.
14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/42/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
15.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 - 2026 dla Miasta i Gminy Murowana Goślina.
16.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2022 - 2024.
17.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina na rok 2022.
18.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej na rok 2022.
19.
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Murowana Goślina Panu Janowi Grabkowskiemu.
20.
Projekt uchwały w sprawie skargi [...] na Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.
21.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały, w sprawie wysokości diet radnych Gminy Murowana Goślina.
22.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina za okres od 18 października do 5 grudnia 2021 r.
Załączniki
Sprawozdanie
23.
Interpelacje, wolne głosy i wnioski.
24.
Zamknięcie obrad Sesji.