Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
XXIII Sesja Rady MIejskiej w Chojnie w dniu 24 września 2020, godz. 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z XXI sesji (27.08.2020 r.) i protokołu z XXII sesji rady. (09.09.2020 r.)
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2020 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna i informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok. Druk nr 1/XXIII/2020
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Druk nr 2/XXIII/2020
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Druk nr 3/XXIII/2020
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. druk nr 4/XXIII/2020
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. druk nr 5/XXIII/2020
12.
Wolne wnioski i informacje.
13.
Zamknięcie obrad.