Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Chorzów
XXVI sesja Rady Miasta Chorzów w dniu 24 września 2020, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Chorzów - duża sala obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.09:17
2.
Zmiany w porządku obrad.09:17
3.
Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miasta Chorzów.09:17
4.
Informacja Prezydenta Miasta Chorzów o podjętych działaniach w okresie między sesjami.09:21
5.
(druk nr 465) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/409/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 sierpnia 2020 r. o zmianie uchwały Nr XVI/274/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2020.09:23
7.
(druk nr 467) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVI/275/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.09:41
8.
(druk nr 468) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XX/388/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.09:42
9.
(druk nr 464) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie.09:43
10.
(druk nr 459) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Chorzów.09:46
11.
(druk nr 463) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 345/1000 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Długiej wraz ze sprzedażą usytuowanych na niej garaży murowanych.09:52
12.
(druk nr 460) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów udziału wynoszącego łącznie 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 60.09:53
13.
(druk nr 458) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 109.09:55
14.
(druk nr 462) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Granicznej.10:04
15.
(druk nr 461) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Okrężnej.10:06
16.
Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, dyskusja.10:46
17.
Zamknięcie obrad.10:46
18.
Protokół XXVI sesji Rady Miasta Chorzów.