Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXXIII Sesja w dniu 28 sierpnia 2020, godz. 09:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10 (sala konferencyjna – II piętro)
BR-II.0002.33.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
a)
Wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad jako pkt 23 o projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Stalowej Woli09:15
b)
Wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad jako pkt 24 o projekt uchawły w sprawie uznania skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli za bezzasadną09:16
2.
Przyjęcie protokołów z XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII Sesji Rady Miejskiej.09:16
3.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta.13:13
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli wotum zaufania (przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2019 rok, debata nad Raportem).15:43
6.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.16:55
7.
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Stalowej Woli.16:56
8.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.16:57
9.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli.17:11
10.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola.17:13
11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelnia w Stalowej Woli.17:13
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod pas drogowy drogi gminnej – ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli.17:14
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 1277/8).17:14
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działek nr 1997/8, 1997/11).17:15
15.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.17:15
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. (dot. dz. nr 305/4 i in.)17:16
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. (dot. dz. nr 2233/18 i in.)17:16
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. (dot. dz. nr 1390/3)17:17
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.17:18
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. (dot. dz. nr 68/1 i in.)17:18
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz jej użytkowania wieczystego.17:19
22.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zaległości czynszowych w formie ratalnej.17:20
23.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Stalowej Woli17:21
24.
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli za bezzasadną17:24
25.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.17:24
26.
Sprawy różne.17:28
27.
Zamknięcie obrad Sesji.17:28