Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
26 Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2020, godz. 16:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10 (sala konferencyjna – II piętro)
BR- III.0012.7.26.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad Komisji.
3.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli wotum zaufania (przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2019 rok).
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
6.
Opinia Komisji w sprawie zakupu lokalu użytkowego nr „D2” przy ul. 1-go Sierpnia (opiniują Komisje: Budżetu i Finansów i Gospodarki Komunalnej).
7.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola.
8.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelnia w Stalowej Woli.
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod pas drogowy drogi gminnej – ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli.
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 1277/8).
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działek nr 1997/8, 1997/11).
12.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Załączniki
dz. 2731-27
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.(dot. dz. nr 395/4 i in.)
Załączniki
dz. 305-4 i inne
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. (dot. dz. nr 2233/18 i in.)
Załączniki
dz. 2233-18 i inne
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. (dot. dz. nr 1390/3)
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. (dot. dz. nr 68/1 i in.)
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz jej użytkowania wieczystego.
18.
Zamknięcie obrad Komisji.