Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXVIII Sesja w dniu 29 sierpnia 2020, godz. 10:00, w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
EO.O.0002.28.2020

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Mariańskiej, Kolejowej i Przemysłowej w Sokółce.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Załączniki
Głosowanie
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2020 rok.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2020-2030.
6.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.
7.
Przedstawienie raportu o stanie Gminy Sokółka za 2019 rok.
8.
Dyskusja nad raportem o stanie Gminy Sokółka za 2019 rok.
9.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Sokółki.
10.
Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2019 rok.
a)
sprawozdanie Burmistrza Sokółki z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe gminy Sokółka za 2019 rok,
b)
wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej,
Załączniki
Scanwniosek
c)
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
d)
dyskusja,
e)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2019 rok,
f)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sokółka za 2019 rok,
g)
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2019 rok,
11.
Zamknięcie sesji.