Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 19 stycznia 2017, godz. 14:00, w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14,
BRM.KOKiS.0012.5.1.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielania przez przedszkola publiczne na terenie gminy Swarzędz.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów podlegających składowaniu lub odzyskowi na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy powiatowej drodze publicznej w Jasinie – ul. Rabowicka.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOLINA MICHAŁÓWKI” w Garbach.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
i)
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzedz w 2017 roku.
j)
Propozycja wprowadzenia do porzadku obrad sesji: Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.
3.
Zapoznanie sie z kalendarzem imprez kulturalno- sportowych na 2017 rok.
4.
Działalność świetlic wiejskich i miejskich.
5.
Przyjęcie sprawozdania z planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2016 rok.
6.
Zmiany w systemie oświatowym związane z likwidacją gimnazjów.
7.
Sprawy bieżące.
8.
Zakończenie.