Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 17 stycznia 2017, godz. 14:30, w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14,
BRM.KSS.0012.4.1.2017

Dyskusja

0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.15:03
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielania przez przedszkola publiczne na terenie gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów podlegających składowaniu lub odzyskowi na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy powiatowej drodze publicznej w Jasinie – ul. Rabowicka.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOLINA MICHAŁÓWKI” w Garbach.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzedz w 2017 roku.
0
Pomoc RODZINIE - karta Dużej Rodziny, Program "500+" w tym wady i zalety , zasiłki rodzinne oraz innego rodzaju śwaidczenia udzielane rodzinom.
0
Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu pracy za rok 2016.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.