Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / RadniXIX Sesja w dniu 31 marca 2020, godz. 12:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie
RG.0002.3.2020

Dyskusja

2.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/90/2003 Rady Gminy Kleszczów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kleszczów12:13
3.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Zelów z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów – II etap”)12:15
b)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Zelów z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki w Zelowie”)12:16
c)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Gidle)12:16
d)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Łęki Szlacheckie)12:17
e)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Sulmierzyce)12:17
f)
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Strzelce Wielkie)12:18
g)
zmiany uchwały numer XVII/161/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kluki)12:19
4.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)
udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu (dla Szpitala Wojewódzkiego i. Jana Pawła II w Bełchatowie)12:20
c)
udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu (dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi)12:21
d)
udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu (dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)12:22
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.12:30
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kleszczów środków stanowiących fundusz sołecki.12:40
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kleszczów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.12:43
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kleszczów i jej jednostkom organizacyjnym.12:44
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym.12:47
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów obejmującego część obrębu Piaski, Wola Grzymalina i Łękińsko.12:56
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Dębina.12:57
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kleszczów.13:00
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom z terenu gminy Kleszczów.13:01
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.13:02
18.
Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie za rok 2019.13:03
19.
Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok.13:03
20.
Informacja nt. umorzeń należności pieniężnych.13:03
21.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XVIII sesji w dniu 25 lutego 2020 roku.13:03
22.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.13:04
23.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.13:04
25.
Zamknięcie obrad.13:17