Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów LubelskiXXVIII sesja Rady Miasta w dniu 19 lutego 2021, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.28.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołów z obrad XXV, XXVI, XXVII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie reaktywacji Akademii Zamojskiej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie stanowiska
10.
Uchwalenie dla miasta Tomaszów Lubelski planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2023
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
11.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2021 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha”.
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 – 2025.
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Zawarcie porozumienia dotyczącego powołania Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszowa Lubelskiego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Zwolnienie z opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski w roku 2021”
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Udzielenie pomocy finansowej miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Przyjęcie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2021 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na działania Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski dotyczącej ograniczenia hałasu pochodzącego z muszli koncertowej w parku miejskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
22.
Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wyłączenia parkingów z użytkowania i przekazanie sprawy według właściwości do Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
23.
Zakończenie obrad XXVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski